Programi i ciljevi

U Strateškom planu 2014.-2020. definisani su programski ciljevi za ovaj period koji su podjeljeni u 4 kategorije.

  • Program za djecu i roditelje

Ciljevi programa:
1.    Pripremanje i  izgradnja stavova-navika i kulture učešća
2.    Prenošenje pozitivnih vrijednosti kod djece za aktivno učestvovanje u kreiranju boljeg života
3.    Promocija postignutih rezultata kao primjera dobre prakse

  • Program: Mladi

Ciljevi programa:
1.    Razvoj, provođenje i promovisanje omladinskih politika u BiH koje podstiču kreativno i aktivno učešće i vode ka unapređenju života mladih u BiH
2.    Pružanje mogućnosti i  podrške ambicioznim i odgovornim mladima da rade na kreiranju boljeg života za sebe i zajednicu i postanu uzor drugima
3.    Osnaživanje i afirmacija mladih iz ruralnih područja putem centra za razvoj mjesnih zajednica.

  • Program: Kultura sport i zabava

Ciljevi programa:
1.    Podizanje kvaliteta i kvantiteta kulturnog sadržaja u Jablanici
2.    Pozicioniranje OKPIS-a kao lidera u pružanju kulturnih usluga građanima Jablanice

  • Program: Ljudska prava, antidiskriminacija i saradnja

Ciljevi programa:
1.    Razvoj, provođenje i promovisanje programa i projekata za promociju i zaštitu ljudskih prava, borbu protiv diskriminacije i saradnju među mladima u ovim oblastima
2.    Podsticanje mladih na umrežavanje i saradnju o ovoj oblasti
3.    Osnaživanje i podsticanje mladih da kreiraju i provode projekte u ovim oblastima